Thả nó xuống như nó nặng

Gửi tập tin

Các tập tin của bạn đã được tải lên và gửi đến đích của bạn.

Hiển thị Sendfiles.online cho bạn bè của bạn.

Đây là liên kết chia sẻ mà bạn có thể gửi cho người dùng khác:

Hãy nhớ rằng các liên kết tải xuống sẽ chỉ có sẵn trong 48 giờ.Gửi một tập tin khác
0%

Các tập tin của bạn đang được chuẩn bị để chia sẻ. Điều này có thể mất một vài giây.

Đã xảy ra lỗi trong khi cố gắng tải lên hoặc gửi tệp của bạn. Thử lại