Thả nó xuống như nó nặng

🥇 Được mã hóa trong trình duyệt của bạn Đọc thêm

Gửi các tệp được mã hóa

1. Tạo mật khẩu

Bắt đầu gửi các tệp được mã hóa bằng cách tạo một mật khẩu ngẫu nhiên.

2. Tải lên các tệp của bạn

3. Chia sẻ tệp của bạn