ទម្លាក់វាដូចជាធ្ងន់

🥇 បានអ៊ិនគ្រីបនៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ អាន​បន្ថែម

ផ្ញើឯកសារដែលបានអ៊ិនគ្រីប

1. បង្កើតពាក្យសម្ងាត់

ចាប់ផ្តើមផ្ញើឯកសារដែលបានអ៊ិនគ្រីបដោយបង្កើតពាក្យសម្ងាត់ចៃដន្យ។

2. ផ្ទុកឡើងឯកសាររបស់អ្នក។

3. ចែករំលែកឯកសាររបស់អ្នក។