دا یې لکه لوی درباندې وغورځوئ

فایلونه واستوئ

ستاسو فایلونه پورته شوي او ستاسو منزل ته لیږل شوي.

خپلو ملګرو ته Sendfiles.online وښایاست.

دا د شریک لینک دی چې تاسو کولی شئ نورو کاروونکو ته واستوئ:

Copy

په یاد ولرئ چې د ډاونلوډ لینکونه به یوازې د 48 ساعتونو لپاره شتون ولري.بله فایل ولېږه
0%

ستاسو فایلونه د شریکولو لپاره چمتو دي. دا ممکن څو ثانیې ونیسي.

ستاسو د فایل د پورته کولو یا لیږلو پرمهال یوه ستونزه رامنځته شوه. بیا هڅه وکړه