അത് ഭാരം കൂടിയതുപോലെ വലിച്ചിടുക

🥇 നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്‌തു കൂടുതല് വായിക്കുക

എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ഫയലുകൾ അയയ്ക്കുക

1. പാസ്‌വേഡ് സൃഷ്ടിക്കുക

ക്രമരഹിതമായ പാസ്‌വേഡ് സൃഷ്‌ടിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്‌ത ഫയലുകൾ അയയ്‌ക്കാൻ ആരംഭിക്കുക.

2. നിങ്ങളുടെ ഫയലുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക

3. നിങ്ങളുടെ ഫയലുകൾ പങ്കിടുക