එය බර මෙන් අතහරින්න

🥇 ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ සංකේතනය කර ඇත තවත් කියවන්න

සංකේතනය කළ ගොනු යවන්න

1. මුරපදය ජනනය කරන්න

එය නැති කර ගන්න එපා!
ඔබගේ ගොනු බාගත කර විකේතනය කිරීමට ඇති එකම මාර්ගය එයයි. සංවර්ධකයින් වන අපට පවා ඔබගේ මුරපදය නොමැතිව ඔබගේ ගොනු විකේතනය කළ නොහැක.

2. ඔබගේ ගොනු උඩුගත කරන්න