එය බර මෙන් අතහරින්න

🥇 ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ සංකේතනය කර ඇත තවත් කියවන්න

සංකේතනය කළ ගොනු යවන්න

1. මුරපදය ජනනය කරන්න

අහඹු මුරපදයක් ජනනය කිරීමෙන් සංකේතාත්මක ගොනු යැවීම ආරම්භ කරන්න.

2. ඔබගේ ගොනු උඩුගත කරන්න

3. ඔබගේ ගොනු බෙදාගන්න