Интернет арқылы файлдарды жіберіңіз

Файлдарыңыз жүктеліп, тағайындалған жерге жіберілді.

"Достарыңызға Sendfiles.online мекенжайын көрсету."

Бұл басқа пайдаланушыларға жібере алатын бөлісу сілтемесі:

https://sendfiles.online/downloads//

Жүктеу сілтемелері 48 сағат ішінде қол жетімді болатындығын ұмытпаңыз.



Басқа файлды жіберіңіз
0%

Файлдарыңыз ортақ пайдалануға дайындалып жатыр. Бұл бірнеше секундты алуы мүмкін.

Файлды жүктеу немесе жіберу кезінде қате пайда болды. Қайтадан байқап көріңіз