ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਸੈਂਡਫਾਈਲਸ.ਨਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ!


ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.


ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, https://sendfiles.online, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੇਂਡਫਾਈਲਸ.ਓਨਲਾਈਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਖੁਲਾਸਾ, ਸਹਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ.

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ, ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ.

ਇਹ ਨੀਤੀ 6 ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ.