គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

សូមអរគុណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ Sendfiles.online!


ខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងឃើញមានការបកប្រែយ៉ាងតឹងរឹងនៃ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មជាភាសាអង់គ្លេស និង គោលការណ៍ឯកជនភាព របស់យើង ជាភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់ទិដ្ឋភាពផ្នែកច្បាប់ទាំងពីរអនុវត្តតែភាសាអង់គ្លេស។


ភាពឯកជនរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើង។ វាជាគោលការណ៍របស់ Sendfiles.online ដើម្បីគោរពភាពឯកជនរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលយើងអាចប្រមូលបានពីអ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង https://sendfiles.online និងគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលយើងគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការ។

យើងគ្រាន់តែស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលយើងពិតជាត្រូវការវាដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក។ យើងប្រមូលវាដោយមធ្យោបាយត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់ដោយមានចំណេះដឹងនិងការយល់ព្រមពីអ្នក។ យើងក៏បានប្រាប់អ្នកឱ្យដឹងពីមូលហេតុដែលយើងប្រមូលវានិងរបៀបប្រើវា។

យើងរក្សាទុកតែព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដរាបណាចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំ។ តើទិន្នន័យអ្វីដែលយើងរក្សាទុកយើងនឹងការពារតាមមធ្យោបាយដែលអាចទទួលយកបានផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដើម្បីការពារការបាត់បង់និងការលួចក៏ដូចជាការចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតការបង្ហាញព័ត៌មានសហ

យើងមិនចែករំលែកព័ត៌មានដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនជាសាធារណៈឬជាមួយភាគីទីបីឡើយលើកលែងតែនៅពេលដែលតម្រូវដោយច្បាប់។

អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការបដិសេធសំណើរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយមានការយល់ដឹងថាយើងប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មដែលអ្នកចង់បានទេ។

ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកបន្តនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលយកការអនុវត្តរបស់យើងជុំវិញភាពឯកជននិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីរបៀបដែលយើងដោះស្រាយទិន្នន័យអ្នកប្រើនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសូមទាក់ទងមកយើង។

គោលនយោបាយនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩ ។