பதிவுபெறுதல்


எனக்கு ஏற்கனவே கணக்கு இருக்கிறது கடவுச்சொல் இழந்ததா?

புரோவாக மாறுவது இந்த பண்புகளை உங்களுக்கு வழங்குகிறது

  • 🥇 100 ஜிபி கோப்புகளை அனுப்பவும்
  • 🚀 Share your file upload link with your contacts.
  • 🥇 தொகுதி பதிவேற்றம் செய்வதால், ஒவ்வொன்றாக பதிலாக ஒரு நேரத்தில் பல கோப்புகளை இழுத்து விடலாம்
  • 🐱 கடவுச்சொல் மூலம் உங்கள் பதிவிறக்க இணைப்புகளைப் பாதுகாக்கவும்
  • 50 நபர்களுக்கு மின்னஞ்சல் இணைப்புகளை அனுப்பவும்
  • 1TB சேமிப்பு
  • 🚀 உங்கள் சொந்த கோப்புகளை நிர்வகிக்கவும், அவை எப்போது காலாவதியாக வேண்டும் என்று முடிவு செய்யவும்