સાઇનઅપ


મારી પાસે પહેલેથી જ ખાતું છે પાસવર્ડ ખોવાયો?

પ્રો બનવું તમને આ લાક્ષણિકતાઓ આપે છે

  • 🥇 100 જીબી સુધીની ફાઇલો મોકલો
  • 🚀 તમારી સંપર્કો સાથે તમારી ફાઇલ અપલોડ લિંકને શેર કરો.
  • 🥇 બેચ અપલોડિંગ જેથી તમે એક પછી એકની જગ્યાએ ઘણી ફાઇલોને ખેંચી અને છોડી શકો