ចុះ​ឈ្មោះ


ខ្ញុំ​មាន​គណនី​មួយ​រួចហើយ បាត់លេខសម្ងាត់?

ការក្លាយជា PRO ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវលក្ខណៈទាំងនេះ

  • 🥇 ផ្ញើឯកសាររហូតដល់ ១០០ ជីកាបៃ
  • 🚀 Share your file upload link with your contacts.
  • 🥇 ផ្ទុកឡើងបាច់ដូច្នេះអ្នកអាចអូសនិងទម្លាក់ឯកសារច្រើនក្នុងពេលតែមួយជំនួសឱ្យមួយម្តង ៗ
  • 🐱 ការពារតំណទាញយករបស់អ្នកដោយប្រើលេខសម្ងាត់
  • ផ្ញើតំណអ៊ីមែលទៅមនុស្សរហូតដល់ ៥០ នាក់
  • 1TB នៃការផ្ទុក
  • 🚀 គ្រប់គ្រងឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយសំរេចថាពេលណាពួកគេផុតកំណត់