ලියාපදිංචි වන්න


මට දැනටමත් ගිණුමක් තියෙනවා නැති වූ මුරපදය?

PRO බවට පත්වීම ඔබට මෙම ලක්ෂණ ලබා දෙයි

  • 🥇 GB ගොනු 100 ක් දක්වා යවන්න
  • 🚀 Share your file upload link with your contacts.
  • 🥇 කණ්ඩායම් උඩුගත කිරීම මඟින් ඔබට එකින් එක වෙනුවට එකවර ගොනු බොහොමයක් ඇදගෙන යා හැකිය
  • 🐱 මුරපදයකින් ඔබගේ බාගැනීම් සබැඳි ආරක්ෂා කරන්න
  • පුද්ගලයින් 50 ක් දක්වා විද්‍යුත් තැපැල් සබැඳි යවන්න
  • 1TB ආචයනය
  • 🚀 ඔබේම ලිපිගොනු කළමනාකරණය කර ඒවා කල් ඉකුත් විය යුත්තේ කවදාදැයි තීරණය කරන්න