ලියාපදිංචි වන්න


මට දැනටමත් ගිණුමක් තියෙනවා නැති වූ මුරපදය?

PRO බවට පත්වීම ඔබට මෙම ලක්ෂණ ලබා දෙයි

  • 🥇 GB ගොනු 100 ක් දක්වා යවන්න
  • 🚀 ඔබගේ ලිපිගොනු උඩුගත කිරීමේ සබැඳිය ඔබගේ සම්බන්ධතා සමඟ බෙදා ගන්න.
  • 🥇 කණ්ඩායම් උඩුගත කිරීම මඟින් ඔබට එකින් එක වෙනුවට එකවර ගොනු බොහොමයක් ඇදගෙන යා හැකිය