Kushtet e shërbimit

Faleminderit për përdorimin e Sendfiles.online!


Më poshtë do të gjeni një përkthim të përafërt të kushteve tona të shërbimit në anglisht dhe politikën tonë të privatësisë në anglisht për aspektet ligjore, të dy aplikohen vetëm në anglisht.


1. Kushtet

Duke hyrë në faqen e internetit në https://sendfiles.online, ju jeni dakord të bindeni nga këto kushte të shërbimit, të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi, dhe jeni dakord që ju të jeni përgjegjës për respektimin e ligjeve lokale në fuqi. Nëse nuk pajtoheni w

2. Përdorni licencën

 1. Leja jepet për të shkarkuar përkohësisht një kopje të materialeve (informacione ose programe kompjuterike) në faqen e internetit të Sendfiles.online për vetëm shikimin kalimtar personal, jo-komercial. Kjo është dhënia e një licence, jo një transferim titulli, dhe nën t
  1. modifikoni ose kopjoni materialet;
  2. përdor materialet për çfarëdo qëllimi tregtar, ose për çdo shfaqje publike (komerciale ose jo-komerciale);
  3. përpjekje për të dekompiluar ose inxhinier të kundërt çdo program të përmbajtur në faqen e internetit të Sendfiles.online;
  4. hiqni të gjitha të drejtat e autorit ose shënimet e tjera të pronarit nga materialet; ose
  5. transferoni materialet tek një person tjetër ose "pasqyrë" materialet në çdo server tjetër.
 2. Kjo licencë përfundon automatikisht nëse shkel ndonjë prej këtyre kufizimeve dhe mund të përfundojë nga Sendfiles.online në çdo kohë. Pas përfundimit të shikimit tuaj të këtyre materialeve ose pas përfundimit të kësaj licence, ju duhet të shkatërroni ndonjë

3. Politika e ruajtjes

Sendfiles.online ruan skedarët për 48 orë. Në cilën pikë skedarët fshihen. Skedarët janë të lidhur me një adresë emaili që i ngarkoi ato. Nëse është futur një email për t'u dërguar, ai gjithashtu ruhet. Nëse skedarët e dërguar nga një përdorues i PRO, zbatohen terma të ndryshëm dhe do të shfaqen në faqen e lidhjes së shkarkimit.

4. mohim

 1. Materialet në uebfaqen e Sendfiles.online janë dhënë mbi bazën 'siç është'. Sendfiles.online nuk bën asnjë garanci, të shprehur ose nënkuptuar, dhe me këtë nuk pranon dhe mohon të gjitha garancitë e tjera, përfshirë, pa kufizime, garanci të nënkuptuara ose kondicione.
 2. Më tej, Sendfiles.online nuk garanton ose bën asnjë përfaqësim në lidhje me saktësinë, rezultatet e mundshme ose besueshmërinë e përdorimit të materialeve në faqen e saj të internetit ose që lidhen ndryshe me materiale të tilla ose në ndonjë sit të lidhur me këtë sit.

5. kufizimet

Në asnjë rast Sendfiles.online ose furnizuesit e tij nuk do të jenë përgjegjës për dëmet (përfshirë, pa kufizime, dëmet për humbjen e të dhënave ose fitimit, ose për shkak të ndërprerjes së biznesit) që vijnë nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur materialet në Sendfiles.o

6. Saktësia e materialeve

Materialet që shfaqen në faqen e internetit të Sendfiles.online mund të përfshijnë gabime teknike, tipografike ose fotografike. Sendfiles.online nuk garanton që ndonjë prej materialeve në faqen e tij të internetit të jetë i saktë, i plotë ose aktual. Sendfiles.online mund m

7. Lidhjet

Sendfiles.online nuk ka shqyrtuar të gjitha faqet e lidhura me faqen e tij të internetit dhe nuk është përgjegjës për përmbajtjen e ndonjë faqeje të tillë të lidhur. Përfshirja e ndonjë lidhjeje nuk nënkupton miratimin nga Sendfiles.online të faqes. Përdorimi i ndonjë uebi të tillë të lidhur

8. modifikim

Sendfiles.online mund të rishikojë këto kushte shërbimi për faqen e saj në çdo kohë pa njoftim. Duke përdorur këtë faqe në internet ju jeni dakord të bindeni nga versioni i tanishëm i këtyre kushteve të shërbimit.

9. Ligji qeverisës

Këto terma dhe kushte rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Connecticut dhe ju i nënshtroheni në mënyrë të pakthyeshme në juridiksionin ekskluziv të gjykatave në atë shtet ose vend.