Sendfiles.online

Cam kết của chúng tôi là những người như bạn và tôi có thể chia sẻ các tệp giữa các thiết bị khác nhau của họ một cách dễ dàng, nhanh chóng và an toàn.

Nền tảng của chúng tôi lưu trữ các tệp bạn muốn gửi khi bạn đã tải chúng lên, nghĩa là chúng tôi không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các tệp của bạn đến đích hoàn toàn và khi bạn tải lên, mật khẩu cũng được bảo vệ nếu bạn muốn.